Het kan u niet ontgaan zijn. De AVG is sinds eind mei van toepassing. Daarom hieronder onze AVG.

25-5-2018

Privacyverklaring ivm AVG

 

PRIVACYVERKLARING

Dierenkliniek Buiten-Mere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dierenkliniek Buiten-Mere, Rosarium 2, 1338MX Almere, Telefoonnummer: 0365324912

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Buiten-Mere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Verder verzamelen wij de volgende informatie van uw dier:

 • Diernaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Chipnummer (indien aanwezig)
 • Ziektegeschiedenis

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekbuitenmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Buiten-Mere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct registreren van de gegevens van uw huisdier en het bijhouden van de patiëntenkaart om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van herinneringen voor entingen en/ of parasietenbestrijding
 • Verzenden van informatie over de aandoening/ ingreep van uw dier naar derden in geval van doorverwijzing. U moet hier bij denken aan specialist of laboratorium.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Buiten-Mere neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Buiten-Mere) tussen zit.

 

Dierenkliniek Buiten-Mere bewaart de persoonlijke gegevens op een softwareprograma waar de medewerkers toegang tot hebben door middel van een wachtwoord. Het bedrijf dat deze software beheert, IDEXX Animana, voldoet aan alle eisen voor naleving van de AVG. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen ivm veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige redenen.

 

Dierenkliniek Buiten-Mere gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor Google Analytics worden de volgende cookies gebruikt: _ga > (gebruikers herkennen/ 2 jaar geldig), _gid > (gebruikers herkennen/ 24uur geldig), _gat > (Vertragen van bezoeksnelheid / 1 minuut geldig). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Buiten-Mere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres gegevens, enzovoort : we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan. Uw gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

 

Delen van persoonsgegevens

We kunnen over u en uw dier verzamelde informatie met elk lid van onze groep, binnen onze kliniek delen. Deze gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uw dier de juist passende veterinaire behandeling te geven.

 

We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandelingen in geval van doorverwijzing. U moet hierbij denken aan externe specialisten en laboratoria.

 

Met bedrijven die door middel van hun dienstverlening aan dierenkliniek Buiten-Mere in contact kunnen komen met persoonlijke gegevens van u en/ of uw huisdier heeft dierenkliniek Buiten-Mere een verwerkersovereenkomst.

 

We kunnen de door ons over  verzamelde informatie openbaren als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

 

Dierenkliniek Buiten-Mere verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Buiten-Mere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Buiten-Mere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenkliniekbuitenmere.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dierenkliniek Buiten-Mere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Buiten-Mere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierenkliniekbuitenmere.nl

 

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken  van de diensten van dierenkliniek Buiten-Mere gaat u automatisch akkoord met het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en  het opslaan van de gegevens van uw huisdier volgens bovenstaande privacyverklaring.